تبلیغات
زنبور عسل و فرآورده های آن - مطالب بهمن 1389

نام بیماری: آمیبی

 

نوع بیماری: آمیبی

 

سن: زنبوران بالغ

 

اندام هدف: لوله های مالپیگی و دستگاه گوارش

 

عامل: مالپیگا موابا ملیفیکا

 

پیشگیری، کنترل، درمان: ندارد.

 

منبع:ماهنامه بارش، سال هفتم، شماره 42،ص30


نام بیماری: سیتی سمی

 

نوع بیماری: میکروبی

 

سن: زنبوران بالغ

 

عامل: باسیلوس آپی سپتیکوس

 

پیشگیری، کنترل، درمان: درمان ندارد زیرا سرعت پیشرفت بیماری بسیار بالا است(36-20) ساعت. توصیه می شود بهداشت کندو رعایت و ملکه تعویض شود.

 

منبع:ماهنامه بارش، سال هفتم، شماره 42،ص30


نام بیماری: فلج حاد و مزمن

 

نوع بیماری: ویروسی

 

سن: زنبوران بالغ

 

اندام هدف: گره عصبی

 

عامل: ویروس

 

پیشگیری، کنترل، درمان: ندارد، پیشنهاد می شود ملکه تعویض شود، استفاده از شربت قند یا شکر تجاری که باعث از بین رفتن RNA ویروس می شود، استفاده از کات کبود.

 

منبع:ماهنامه بارش، سال هفتم، شماره 42،ص30

 


نام بیماری: لارو کیسه ای، Sac brood

 

نوع بیماری: ویروسی

 

سن: لاروی

 

اندام هدف: وارد سیتوپلاسم شده و باعث تغییر شکل پوست می شود و از پوست اندازی جلوگیری می کند.

 

عامل:ویروس

 

پیشگیری: به زنبور کمتر استرس وارد شود.

 

 کنترل و درمان: تعویض ملکه

 

منبع:ماهنامه بارش، سال هفتم، شماره 42،ص29